Fikir, Kültür Sanat, Siyaset ve Toplum

Gösteriliyor: 11 - 20 of 20 Sonuçlar
Fikir

Dünya hiç olmadığı kadar küresel çöküş tehdidi altında

Modern Çağ ve Endüstriyel Uygarlık birbirine bağlı iki temel üzerinde yükselir: Bunlardan birisi ulus devlet, diğeri de dünya çapında örgütlenmiş, sınırsız esnekliğe, değişim ve uyum kapasitesine sahip kapitalist sistemdir. Sistemin idaresi global sermaye oligarşisinin tekelindedir. Sıradan insanların hakkında hiçbir şey bilmedikleri, ciddi iktisat eğitimi almış kişilerin bile ekonomik kavramların karmaşıklığı içinde kaybolup gittiği, incelikli bir …

Fikir

Gerçek yeni ilâhîdir; her dem aynıdır ve her dem işitilmemiştir

İslâm âleminin ortak hafızasını, dolayısıyla da ortak kültürünü oluşturan ana yapı, Allah’ın iradesinin en bedîî ve en bedîhî ifadesi olan mukaddes kitabımız Kur’an-ı Kerim’dir. Kur’an ümmü’l kitaptır; kitapların anasıdır. Hem her daim aynı, hem işitilmemiştir. Onu almaya hazır kalplere, değişmeyen lafzının içinde en baştan beri mevcut olan yeni mânâlar iletmektedir. Âyetler vahiy yoluyla nazil olmuş …

Fikir

Her şey formla başlar

Ferd yahut bir toplumdaki çeşitli sosyal grupların, sınıfların sahip olduğu mânâ, kıymet ve kurallar bütünü, onların ideolojik kültürünü oluşturur. Ferd ya da ferdlerin demeti olan toplumu oluşturan çeşitli sosyal gruplar bir kültür olgusuna ancak onun ideolojik biçimi içinde sahip olabilirler. İdeolojilerini uygulamaya geçirmeleri, buna uygun tutum ve davranışalışkanlıkları edinmeleri onların amelî kültürünü meydana getirir. İdeolojiler onlara ifade …

Fikir

Ahlâkî hâkimiyet medeniyetin özüdür

Küçük veya büyük, teşkilatlı-anlamlı ve bütüncüllük iddiası taşıyan bir sistemin doğum süreci iki safhadan oluşur: İlk aşama, sistemin ideolojik olarak hazırlanması; mimarının yaratandan etkilenip yaratılışı tekrar etme aşamasına gelmesidir. Bu aşamada sistemin mimarı kafasındaki fikirler, kalbindeki duygular olgunlaşana kadar haftalarca, aylarca, hatta yıllarca bu fikir ve duygularla birlikte doğum sancıları içinde yaşar. İkinci aşama, fikrin …

Fikir

Bütünlenmemiş olan çözemez ve çözülemez

Sırlarla dolu bir kâinatta, “sır idraki”nden uzak, kökeni sır olan bir hayat yaşıyoruz… İlâhî güzelliğin dâhiyane sırrına sahip olmak, gündelik hayatı estetik bir hürriyetle yaşamak varken, dokunduğumuz her şeyi yoruyor, hayatı yaşanmaz kılıyoruz. Başka hayatlar yaşamadan kendi hayatımızı yaşayabileceğimize inanıyoruz. Kendimizde hiçbir “zenginlik” hissetmediğimiz için de kendimizden hiçbir şey veremiyoruz. Başkası olmadan başkası için olmak …

Fikir

Son büyük oyun

Batılılar dünyayı mükemmel bir dine, ideal değerlere, üstün bir yaratılışa ve yaratıcı bir ruha sahip oldukları için ele geçirmediler. Tam aksine, emperyalistçe bir keşif ve fetih kültü olan Hıristiyanlık gibi bir dine, protestan ahlâka, kapitalist ruha sahip oldukları, sömürgeci hırsa yatkın ve herkesten fazla şiddete tutkun zâlim topluluklar oldukları için ele geçirdiler. Doğu’nun bugüne kadar …

Fikir

Tesettür ve estetik

Tesettür, yani örtünme her şeyden önce dinî bir vecibe, sonra siyasî bir tercih, son kertede, iç âlem düzenini tertip peşindeki insanın kendine has bir estetik geliştirme sürecinin parçasıdır. Tesettür, yani örtünme her şeyden önce dinî bir vecibe, sonra siyasî bir tercih, son kertede de, iç âlem düzenini tertip peşindeki insanın kendine has bir estetik geliştirme …

Fikir

Sanat inkârın değil, inanmanın yeridir

Sanat insanı Mutlak Sanatkâr’a ulaştıran bir köprüdür. Gerçek sanatçı da, eşyada kendisini ikaz eden işareti kavrayıp varlığın birliğine şahitlik edendir. İyi-doğru ve güzel olan yücedir. Ruhu temâşa ettiği şeyle benzer hale getiren, vakarın eşlik ettiği kayıtsızlığın asâleti, yani cesaret ve zarafetin birlikteliği ise muhteşemdir, ruh güzelliğine delâlet eder. “Suretler olmadan mânâlar ebediyyen tecelliye gelmez”, doğrusu …

Fikir

Batı medeniyeti, evrensel değerler yalanı ve kurtarıcı fikir

Hakikate ulaşmaya çalışan insana yaraşan yegâne şey; bilginin tek, çokluğun bilenende olduğunu ve tek olan bilginin Allah ve Resûlü’nün bildirdikleri olduğunu bilmek, Mutlak Ahlâk’ın timsâli Allah Resûlü’nün aklî ve ahlâkî melekelerine istidadı ve marifeti nisbetinde ünsiyet kesb etmeye bakmaktır. Modern toplumun dayandığı ahlâkî kurallar ve modern dünya görüşünün yayınlamasını temin eden yapısal formlar, yüksek bir …

Fikir

Bilginin sahteliği ve Batı’nın tekelindeki bilim

Batı bilimciliğinin radikal bir yenilik mahiyetinde sunduğu pek çok bilgi, keşif ve buluş hem şaibeli hem tehlikelidir; yapıcı değil, yıkıcıdır, aksi ispatlanana kadar da yanlıştır. “Aydınlanma” meşalesinin aydınlığında “ilerleme”, evrensel ölçekte bir medeniyet getirme, yeryüzü cenneti müjdesiyle yola çıkıp, dünyayı ateşe veren, kendi yapmadığı her şeyi yıkan, anlamadığıyla alay eden bir medeniyeti hâlâ kutsuyor olmanın …